31 lipca 2018

31 LIPCA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 104/2018 Zwołanie ZWZ GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 27 sierpnia 2018 r

Zwołanie ZWZ GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 27 sierpnia 2018 r
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu _adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 _”Spółka”_.Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad
Spółka działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402_1_ i art. 402_2_ ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 sierpnia 2018 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie _”ZWZ”_ przyjmuje następujący porządek obrad:
1_ Otwarcie Zgromadzenia.
2_ Wybór Przewodniczącego.
3_ Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4_ Przyjęcie porządku obrad.
5_ Rozpatrzenie:
a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017,
b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
d. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017.
6_ Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
7_ Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
8_ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
9_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.
10_ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej.
11_ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
12_ Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
13_ Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.
Szczegółowe informacje dotyczące ZWZ dostępne są w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27.08.2018 r.”.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Paulina Pietkiewicz – Członek RN oddelegowany do Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej