26 marca 2019

26 MARCA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 19/2019 Zgoda Rady Nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji na wykonanie czynności w ramach realizacji postanowień umowy przedwstępnej z dnia 31 stycznia 2019 r. z Hoist Finance AB

Zgoda Rady Nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji na wykonanie czynności w ramach realizacji postanowień umowy przedwstępnej z dnia 31 stycznia 2019 r. z Hoist Finance AB

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje o wyrażeniu przez Radę Nadzorczą Emitenta – na posiedzeniu w dni 25 marca 2019 r. – zgody na: _i_ oddanie przez Emitenta jako uczestnika easyDebt Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz uczestnika Open Finance Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty głosu – na zgromadzeniach inwestorów tych funduszy – za wyrażeniem zgody na zawarcie przez te fundusze umów przeniesienie portfeli dotyczących wierzytelności należących do tych funduszy _z wyjątkiem tzw. Wierzytelności Odzyskanych – zdefiniowanych w Umowie Przedwstępnej Przeniesienia Wierzytelności _”Umowa”, o której Emitent informował raportem bieżącym 9/2019 z dnia 01 lutego 2019 r._; _ii_ wykonanie przez Emitenta wszystkich zobowiązań Emitenta wynikających z postanowień Umowy; _iii_ nabycie przez Emitenta od Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp. k. wszystkich roszczeń jakie kancelaria ta posiada aktualnie wobec wyżej wskazanych funduszy; _iv_ zrzeczenie się przez Emitenta roszczeń o których mowa w _iii_ powyżej; _v_ zrzeczenie się przez Emitenta roszczeń własnych Emitenta wobec wyżej powołanych funduszy oraz wobec Noble Funds TFI S.A.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej