17 stycznia 2024

17 STYCZNIA 2024, NUMER RAPORTU ESPI 2/2024 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. poz. 757 („Rozporządzenie”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.

  • jednostkowy raport roczny Capitea S.A. za rok obrotowy 2023 – 30 kwietnia 2024 r.,
  • skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Capitea za rok obrotowy 2023 – 30 kwietnia 2024 r.,
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Capitea za I kwartał 2024 r. – 28 maja 2024 r.,
  • skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Capitea za I półrocze 2024 r. – 27 września 2024 r.,
  • skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Capitea za III kwartał 2024 r. – 27 listopada 2024 r.,

Emitent wskazuje, iż na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym – skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent informuje o rezygnacji z publikacji raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 r. oraz IV kwartał 2024 r.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Daniel Ofiara – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 15:59

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej