22 stycznia 2021

22 STYCZNIA 2021, NUMER RAPORTU ESPI 4/2021 Terminy przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy 2020 oraz 2021

Zarząd Getback S.A. (Emitent), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. poz. 757; (Rozporządzenie) podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy 2020 oraz 2021:

I. jednostkowy raport roczny GetBack za 2020 rok – 30 kwietnia 2021 r.

II. skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej GetBack za 2020 rok – 30 kwietnia 2021 r.

III. skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GetBack za I kwartał 2021 r. – raport nie zostanie opublikowany w bieżącym roku, termin publikacji zostanie wskazany przez Emitenta w odrębnym raporcie

IV. skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej GetBack za I półrocze 2021 r. – 17 grudnia 2021 r., opóźnienie przekazania raportu wynika z planowanej publikacji wcześniejszych zaległych raportów półrocznych

V. skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GetBack za III kwartał 2021 roku – raport nie zostanie opublikowany w bieżącym roku, termin publikacji zostanie wskazany przez Emitenta w odrębnym raporcie

VI. skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GetBack za I kwartał 2020 r. – raport nie zostanie opublikowany w bieżącym roku, termin publikacji zostanie wskazany przez Emitenta w odrębnym raporcie

VII. skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GetBack za III kwartał 2020 r. – raport nie zostanie opublikowany w bieżącym roku, termin publikacji zostanie wskazany przez Emitenta w odrębnym raporcie

VIII. skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej GetBack za I półrocze 2020 roku – 29 października 2021 r.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym – skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent informuje o rezygnacji z publikacji raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz II kwartał 2021 r.

Emitent kontynuuje prace mające na celu publikacje zaległych raportów, przy czym szczególny nacisk położono na te sprawozdania finansowe, które są przedmiotem badania przez niezależny podmiot trzeci.

Emitent, mając na uwadze interes wszystkich interesariuszy, nadał najwyższy priorytet przekazaniu do publicznej wiadomości raportów rocznych. Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie ma zaległości w tym zakresie, a publikacja raportu za 2020 r. planowana jest w ustawowym terminie. Aktualnie wysiłek organizacyjny Emitenta został skierowany na przywrócenie terminowej publikacji raportów półrocznych. Emitent zamierza osiągnąć brak zaległości w przekazywaniu raportów półrocznych do końca 2021 r.

Przyjęty harmonogram działań ma na celu odbudowę zaufania uczestników rynku i potwierdzenie transparentności działań Emitenta.

Emitent wskazuje jednocześnie, że w procesie przygotowywania raportów okresowych nadal napotyka szereg trudności, z których najistotniejszym jest brak zamknięcia ksiąg rachunkowych części zależnych funduszy inwestycyjnych w związku z brakiem zaudytowanych sprawozdań finansowych tychże. Ze względu na prawną specyfikę działalności funduszy inwestycyjnych Emitent będąc podmiotem dominującym względem funduszy ma ograniczone możliwości wpływania na procesy księgowe, sprawozdawcze oraz wyceny certyfikatów inwestycyjnych. W efekcie konieczne jest stosowanie dodatkowych, pracochłonnych procedur w celu uzyskania rzetelnego obrazu sytuacji finansowej Emitenta.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 15:35

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej