26 kwietnia 2023

26 KWIETNIA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 19/2023 – Zmiana terminów publikacji jednostkowego raportu rocznego Capitea S.A. za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Capitea za rok obrotowy 2022

Zarząd spółki Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r., informuje o zmianie terminu publikacji:

1. jednostkowego raportu rocznego Capitea S.A. za rok obrotowy 2022

2. skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Capitea za rok obrotowy 2022

Pierwotna data publikacji wskazanych raportów była ustalona na dzień 28 kwietnia 2023 r.

Nowy termin przekazania raportów, o których mowa powyżej to 2 maja 2023 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 20:17

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej