28 sierpnia 2018

28 SIERPNIA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 111/2018 Powołanie Członków Rady Nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji kolejnej kadencji

Powołanie Członków Rady Nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji kolejnej kadencji

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent „_ informuje, że w dniu wczorajszym, tj. w dniu 27 sierpnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powzięło uchwały powołującą w skład Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej kadencji Panów Wojciecha Łukawskiego i Radosława Barczyńskiego.

Curriculum Vitae wymienionych wyżej osób fizycznych stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez każdego z powołanych w dniu dzisiejszym członków Rady Nadzorczej Emitenta z osobna wykonywana przez te osoby działalność poza Emitentem nie jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą oni w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą oni w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Żadna z wyżej wskazanych osób fizycznych – zgodnie ze złożonym oświadczeniem – nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Radosław Barczyński – zgodnie ze złożonym oświadczeniem – posiada akcje i obligacje Emitenta.

Powołane osoby nie spełniają kryteriów „niezależnego członka” Rady Nadzorczej Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej