23 stycznia 2018

23 stycznia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 7/2018 – Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii G.

Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii G.

 

Zarząd Getback S.A. („GetBack”) informuje, że zgodnie z warunkami emisji określonymi w Warunkach Emisji Obligacji serii G („WEO”) oznaczonych kodem ISIN PLGTBCK00016 („Obligacje”) przeprowadzi w dniu 8 lutego 2018 r. okresową amortyzację w rozumieniu pkt. 21 WEO („Okresowa Amortyzacja”).

Okresowa Amortyzacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami i terminami opisanymi w WEO sporządzonymi w związku z emisją Obligacji oraz zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. jak również zgodnie z warunkami Dokumentu informacyjnego sporządzonego na potrzeby wprowadzenia Obligacji do  Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i BondSpot S.A. („BondSpot”) .

Okresowa Amortyzacja dotyczyć będzie 20% łącznej liczby wszystkich wyemitowanych Obligacji tj. 3.700 sztuk.

Ewentualna redukcja wobec liczby Obligacji posiadanych przez poszczególnych Obligatariuszy i tym samym łącznej liczby wykupywanych Obligacji będzie dokonywana zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Dniem ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji z tytułu wykupu w ramach Okresowej Amortyzacji jest dzień 31 stycznia 2018 r., a dniem wypłaty świadczeń jest dzień 8 lutego 2018 r.

Jednocześnie w związku z zamiarem przeprowadzenia Okresowej Amortyzacji GetBack złożył do GPW i BondSpot wniosek o zawieszenie notowań Obligacji począwszy od dnia 26 stycznia 2018 r. do dnia 8 lutego 2018 r. włącznie.

GetBack informuje, że wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez GetBack za każdą Obligację objętą Okresową Amortyzacją wartości nominalnej jednej Obligacji wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami naliczonymi zgodnie z zasadami określonymi w WEO. Z chwilą dokonania wykupu w ramach Okresowej Amortyzacji, wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej