05 października 2018

5 PAŹDZIERNIKA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 117/2018 Wstępne niezaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe GetBack S.A. w restrukturyzacji i Grupy Kapitałowej GetBack za I połowę 2018 roku

Wstępne niezaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe GetBack S.A. w restrukturyzacji i Grupy Kapitałowej GetBack za I połowę 2018 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_, realizując przyjętą politykę informacyjną Emitenta, niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej wstępne niezaudytowane jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack za I połowę 2018 roku. Raport półroczny Emitenta za I połowę 2018 r. i skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej GetBack za I połowę 2018 roku zostaną przekazane w terminie późniejszym.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014_.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej