22 grudnia 2017

22 grudnia 2017, NUMER RAPORTU ESPI 153/2017 – Wygranie przetargu na nabycie od instytucji finansowej portfeli wierzytelności.

Wygranie przetargu na nabycie od instytucji finansowej portfeli wierzytelności.

 

Zarząd GetBack S.A. („Emitent„) informuje o powzięciu informacji, że podmioty z grupy kapitałowej Emitenta zawarły dwie umowy przedwstępne nabycia portfeli wymagalnych i niewymagalnych wierzytelności wynikających z umów kredytów hipotecznych od instytucji finansowej z siedzibą w Kopenhadze (Dania). Podmioty te nabędą wierzytelności zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach zlokalizowanych w Polsce, o łącznej wartości nominalnej około 0,4 mld zł. Przeniesienie wierzytelności zostanie dokonane po zapłacie ceny oraz przeniesieniu na Fundusze hipotek zabezpieczających wierzytelności będących przedmiotem umowy. Wraz z cesją wierzytelności Strony zawrą warunkową umowę subpartycypacji w odniesieniu do wierzytelności których zabezpieczenie hipoteczne, nie zostanie wpisane do księgi wieczystej obciążonej nieruchomości w oznaczonym w umowach terminie lub zostanie z niej wykreślone przed wygaśnięciem wierzytelności.
Umowy przewidują także, że Emitent będzie zarządzającym wierzytelnościami w odniesieniu do każdej wierzytelności objętej umowami cesji (ze skutkiem od chwili zawarcia tych umów). Ponadto Emitent poręczył za zobowiązania Funduszy nabywających wierzytelności wynikające z lub w związku z zawarciem umów, lub umów cesji.
Umowy cesji wierzytelności zostaną zawarte pod następującymi warunkami zawieszającymi:
1) dostarczenie Sprzedającemu zgód Zgromadzenia Inwestorów Funduszy na zawarcie umowy (chyba, że Sprzedający zrezygnuje z tego warunku);
2) zapłaty przez Fundusze kaucji na rzecz Sprzedającego, w celu zabezpieczenia zapłaty kar umownych przewidzianych umowami oraz innych roszeń odszkodowawczych Sprzedającego.
Uzgodniona cena zakupu jest ceną rynkową dla tego rodzaju aktywów i nie odbiega od porównywalnych cen dla transakcji tego typu. Zawarcie umów definitywnych nabycia przedmiotowych portfeli wierzytelności przewidziane jest najpóźniej do dnia 31 marca 2018 r. O dalszych istotnych zdarzeniach związanym z transakcjami, w tym o zawarciu definitywnych umów nabycia portfeli wierzytelności Emitent będzie informował w osobnych raportach.

 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej