03 marca 2022

3 MARCA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 7/2022 – Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – otrzymanie postanowienia Prokuratury Regionalnej w Warszawie w przedmiocie zwrotu dowodów rzeczowych w postaci środków pieniężnych pochodzących z ugody zawartej z Lartiq

Zarząd Capitea S.A. (dalej: „Capitea”, „Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: MAR”), przekazuje opóźnioną informację poufną (dalej: „Informacja Poufna”) o doręczeniu Emitentowi w dniu 7 lutego 2022 r. postanowienia Prokuratury Regionalnej w Warszawie (dalej: „Postanowienie”) w przedmiocie zwrotu dowodów rzeczowych w postaci środków pieniężnych pochodzących z ugody zawartej z Lartiq TFI S.A. (dalej: „Środki Pieniężne”), o zajęciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 44/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.

Emitent podjął decyzję o opóźnieniu publikacji Informacji Poufnej w dniu 7 lutego 2022 r. z uwagi na fakt że Postanowienie, w momencie jego doręczenia, nie było prawomocne. W ocenie Zarządu Emitenta upublicznienie Informacji Poufnej przed uprawomocnieniem Postanowienia i wpływem Środków Pieniężnych na rachunek bankowy Emitenta mogłoby negatywnie wpłynąć na jego uzasadniony interes.

Informacja o doręczeniu Postanowienia została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna ze względu na istotne znaczenie dla jego działalności.

W dniu dzisiejszym Emitent wszedł w posiadanie informacji o dokonaniu przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie zwrotu Środków Pieniężnych na rachunek bankowy Emitenta w związku z uprawomocnieniem się Postanowienia, co uzasadnia ujawnienie opóźnionej Informacji Poufnej.

Opóźnienie publikacji Informacji Poufnej nie wprowadziło w błąd opinii publicznej, a Emitent dokonał wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia jej poufności.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 22:03

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej