28 maja 2019

28 MAJA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 49/2019 Zawarcie umowy określającej zasady współpracy z Saturn TFI S.A.

Zawarcie umowy określającej zasady współpracy z Saturn TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje o zawarciu w dniu 27 maja 2019 r. z Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. _”Saturn”_ umowy określającej zasady współpracy pomiędzy Spółką a Saturn _”Umowa”_. Na mocy postanowień Umowy: _i_ Saturn uzyskał prawo do zgłoszenia do Spółki żądania odnośnie do ustanowienia współzarządzającego _wraz ze Spółką_ częścią portfela inwestycyjnego obejmującego wierzytelności znajdujących się w funduszach: Centauris 2 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; Centauris 3 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; Centauris Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. _ii_ dla funduszu Centauris 2 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ustanowiono współzarządzającego _wraz ze Spółką_ w osobie prawnej Koksztys Kancelaria Prawa Gospodarczego Sp. K. ; _iii_ Spółka zobowiązała się wobec Saturn do przekazania danych dotyczących wierzytelności znajdujących się w portfelach wierzytelności Spółki, które to portfele znajdują się w wyżej wskazanych funduszach; _iv_ strony Umowy ustaliły zasady dokonywania wypłaty wynagrodzenia na rzecz Spółki _w wysokości ok. 13,2 mln PLN_; _v_ strony Umowy ustaliły zasady dokonywania wzajemnych rozliczeń _w tym w szczególności mechanizm rozliczeń kar_.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej