01 sierpnia 2022

1 SIERPNIA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 24/2022 – Publikacja opóźnionej informacji poufnej. Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko Altus S.A. z/s w Warszawie

Zarząd Spółki Capitea S.A. (dalej: „Capitea”), w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnej, o których mowa w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu w dniu 31 grudnia 2021 r., do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko Altus S.A. z/s w Warszawie na kwotę 21.364.545 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Podstawą zawezwania jest odszkodowanie za szkodę wyrządzoną Capitea na skutek nieprawidłowej realizacji przez Altus S.A. obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz postanowieniami statutów funduszy inwestycyjnych, których uczestnikiem jest Capitea, polegającej na nieprawidłowej wycenie aktywów funduszy inwestycyjnych, skutkującej emisjami i wykupami certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, których uczestnikiem jest Capitea, realizowanymi według nieprawidłowej wyceny wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, wskutek czego Capitea poniosła szkodę.

Jednocześnie, z chwilą złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko Altus S.A., Zarząd Capitea podjął decyzję o opóźnieniu przekazania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Przyczyną uzasadniającą opóźnienie przekazania informacji poufnej była okoliczność, że niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej mogłoby naruszyć uzasadniony interes Capitea. Capitea, opóźniając podanie informacji o złożeniu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej do wiadomości publicznej, oczekiwała możliwości prowadzenia z przeciwnikiem rozmów i negocjacji ugodowych w poufności, która to poufność w ocenie Capitea mogła być kluczowym warunkiem ich powodzenia, w szczególności z punktu widzenia podmiotu, którego zawezwanie dotyczy. Capitea chciała zapewnić przestrzeń do negocjacji wolną od dywagacji, nacisków czy komentarzy w przestrzeni publicznej, które mogły zniweczyć wszelkie działania podejmowane w celu polubownego rozstrzygnięcia roszczeń przysługujących Capitea. Reasumując, w ocenie Capitea, poufność negocjacji mogła być kluczowym warunkiem ich sukcesu.

W dniu 29 lipca 2022 r., w godzinach popołudniowych, pełnomocnik Capitea przekazał informację o odmowie zawarcia ugody przez Altus S.A. oraz o stwierdzeniu przez sąd braku zawarcia ugody. Zarząd Capitea, po analizie otrzymanych informacji, w dniu 1 sierpnia 2022 r., postanowił o niepodejmowaniu żadnych dalszych prób negocjacji ugodowych z Altus S.A., co uzasadnia przekazanie powyżej informacji do publicznej wiadomości.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Targowski – Prokurent

 

Godzina publikacji raportu: 22:11

 

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej