17 kwietnia 2018

17 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 40/2018 – Zmiany w składzie Zarządu GetBack S.A.

Zmiany w składzie Zarządu GetBack S.A.

 

Zarząd GetBack S.A. („GetBack”) informuje o następujących zmianach w składzie Zarządu GetBack, które miały miejsce w dniu 16 kwietnia 2018 r.:

(1) rezygnacje z funkcji członków Zarządu ze skutkiem natychmiastowym złożyli Pani Anna Paczuska oraz Pan Marek Patuła;

(2) Rada Nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Pana Konrada Kąkolewskiego z funkcji Prezesa Zarządu oraz ze składu Zarządu GetBack;

(3) Rada Nadzorcza GetBack oddelegowała Pana Kennetha Williama Maynarda – Przewodniczącego Rady Nadzorczej GetBack – na okres do dnia 15 czerwca 2018 r. włącznie, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu GetBack;

(4) Rada Nadzorcza GetBack powołała, począwszy od dnia 25 kwietnia 2018 r., Pana Przemysława Dąbrowskiego na stanowisko Członka Zarządu GetBack

Pan Kenneth William Maynard oraz Pan Przemysław Dąbrowski nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec GetBack, jak i nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, osobowych, ani też jako członkowie organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych. Pan Kenneth William Maynard oraz Pan Przemysław Dąbrowski nie figurują również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorysy Pana Kennetha Williama Maynarda oraz Pana Przemysława Dąbrowskiego zostaną opublikowane odrębnie

 

Podstawa prawna:

 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej