29 sierpnia 2019

29 SIERPNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 64/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ w uzupełnieniu do raportu bieżącego Emitenta nr 48/2019 z dnia 28 maja 2019 r. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 30 maja 2019 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 08/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku, następnie data ta została zmieniona na dzień 31 sierpnia 2019 r., co nastąpiło raportem bieżącym Emitenta nr 48/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Z uwagi na utratę zezwolenia administracyjnego przez Saturn TFI S.A. i przejściową utratę przez Emitenta dostępu do danych księgowych i informacji uzupełniających funduszy sekurytyzacyjnych, Emitent nie jest aktualnie w stanie podać terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku zawierającego skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej GetBack S.A. w restrukturyzacji. Określenie nowej daty publikacji będzie możliwe po uzgodnieniach z biegłym rewidentem oraz bankami depozytariuszami.Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej