04 października 2018

4 PAŹDZIERNIKA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 116/2018 Wpłynięcie do GetBack S.A. w restrukturyzacji 3 ofert nabycia aktywów GetBack S.A. w restrukturyzacji w ramach przeglądu opcji strategicznych

Wpłynięcie do GetBack S.A. w restrukturyzacji 3 ofert nabycia aktywów GetBack S.A. w restrukturyzacji w ramach przeglądu opcji strategicznych

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje – w uzupełnieniu do komunikatu ESPI 97/2018 Emitenta z dnia 18 lipca 2018 r., dotyczącego przystąpienia przez Emitenta do przeglądu opcji strategicznych – że do dnia 04 października 2018 r. do Emitenta wpłynęły trzy oferty odnośnie nabycia przez podmioty trzecie wybranych aktywów Emitenta. Zawierają one oferty podmiotów trzecich dotyczące nabycia portfeli wierzytelności lub innych aktywów Emitenta _kilku klas aktywów Emitenta_.
Emitent, kierując się potrzebą uzdrowienia sytuacji Emitenta, istotnej jej poprawy, oraz potrzebą ochrony wierzycieli i interesariuszy Emitenta i grupy kapitałowej Emitenta, przystąpił do przeglądu wskazanych wyżej ofert. W ocenie Zarządu Emitenta – po wstępnym zapoznaniu się z przedstawionymi ofertami – oferty te wpisują się w potrzebę uzdrowienia sytuacji Emitenta, istotną jej poprawę oraz w potrzebę ochrony wierzycieli i interesariuszy Emitenta. Z przedmiotowymi ofertami zapoznała się również Rada Nadzorcza Emitenta, która wyraziła zainteresowanie podjęciem negocjacji z oferentami.
Oferty te zostaną przedstawione przez Emitenta do wiadomości Rady Wierzycieli. Emitent jednocześnie oświadcza, że w najbliższych dniach może przystąpić do procesu negocjacji z oferentami _wszystkimi albo też tylko z niektórymi wybranymi przez Emitenta_ dotyczących ostatecznego brzmienia dokumentacji prawnej transakcji. Emitent oświadcza jednocześnie, że wolą Emitenta – w przypadku wyboru opcji sprzedaży aktywów – jest zakończenie procesu sprzedaży aktywów do końca 2018 roku.
Emitent równocześnie zastrzega, że na obecnym etapie Emitent rozważa nadal różnorakie opcje, kierując się przy tym wyżej wskazanymi wartościami; na chwilę obecną nie zostały też podjęte przez Zarząd Emitenta jakiekolwiek decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej. Aktualnie nie ma też pewności odnośnie tego, czy Zarząd Emitenta podejmie takie decyzje w przyszłości. Zarząd Emitenta będzie przekazywał do publicznej wiadomości wszelkie informacje o przebiegu wskazanego wyżej procesu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej