29 sierpnia 2019

29 SIERPNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 63/2019 Zmiana daty publikacji raportu rocznego GetBack S.A. w restrukturyzacji i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GetBack za 2018 rok

Zmiana daty publikacji raportu rocznego GetBack S.A. w restrukturyzacji i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GetBack za 2018 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W uzupełnieniu do raportu bieżącego 8/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. oraz 37/2019 z dnia 28 kwietnia 2019 r. zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _dalej: Emitent_ – działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_, informuje o tym, iż raport roczny Emitenta za 2018 rok i skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej GetBack za 2018 r. nie zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2019 r.Głównym powodem, jest rekomendowana przez biegłego rewidenta, konieczność dokonania przez Emitenta ponownej wyceny portfeli wierzytelności począwszy od dnia bilansu otwarcia 2018 r _czyli na dzień 31.12.2017_. Wpływ na wskazaną zmianę terminu publikacji raportów ma również utrata zezwolenia administracyjnego przez Saturn TFI S.A. i przejściowa utrata przez Emitenta dostępu do danych księgowych i informacji uzupełniających funduszy sekurytyzacyjnych.

W konsekwencji utraty licencji przez Saturn TFI S.A., Emitent nie jest aktualnie w stanie podać terminu publikacji raportów rocznych za 2018 rok. Określenie nowej daty publikacji będzie możliwe po uzgodnieniach z biegłym rewidentem oraz bankami depozytariuszami.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757_.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej