01 listopada 2023

1 LISTOPADA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 36/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. na dzień 27.11.2023 r. na godzinę 9:30 oraz projekty uchwał

Zarząd Capitea Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27.11.2023 r., na godzinę 9:30, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa (The Westin Warsaw – Sala Scorpio).

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Zgromadzenie”):
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Pawła Halwy (PESEL: 74072306393) w skład Rady Nadzorczej Spółki.
6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Romana Roszyka (PESEL: 74070602736) w skład Rady Nadzorczej Spółki.
7) Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.capitea.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/nwz-27-listopada-2023, jak również w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – NWZ 27 listopada 2023 r.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Godzina publikacji raportu: 19:19

 

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej