16 stycznia 2024

16 STYCZNIA 2024, NUMER RAPORTU ESPI 1/2024 – Odzyski na IV kwartał 2023 oraz za cały rok 2023

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”) przekazuje informację na temat odzysków zrealizowanych w IV kwartale 2023 r. oraz w 2023 roku przez Grupę Kapitałową Capitea.

Odzyski Grupy Kapitałowej w IV kwartale 2023 r. wyniosły 39 454 815 PLN. Odzyski w całym roku 2023 wyniosły 167,1 mln zł.

mln PLN

IV kwartał 2023 IV kwartał 2022 Dynamika zmian
39,5 44,0 90%
mln PLN
I – IV kwartał 2023 I – IV kwartał 2022 Dynamika zmian
167,1 166,4 100%

Emitent m.in. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r. wskazuje, iż w przekazywanych raportami bieżącymi danych dotyczących odzysków zawarte są również kwoty, które z powodu braku możliwości ich wcześniejszego rozpoznania, nie były wykazane jako odzyski w relewantnych okresach poprzednich, co wynikało z opóźnień w rozliczeniach między funduszami należącymi do Grupy Kapitałowej Capitea, na co Emitent nie miał wpływu.

Po wyłączeniu ww. rozliczeń z odzysków, spłaty gotówkowe od dłużników uzyskane w 2023 r. wyniosły 164,3 mln zł wobec 156,6 mln zł w 2022 r., co oznacza wzrost o 5%. Spłaty gotówkowe w IV kwartale 2023 r. wyniosły 39,5 mln zł, co wobec spłat w IV kwartale 2022 r. na poziomie 36,5 mln zł oznacza wzrost o 8%.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Daniel Ofiara – Członek Zarządu

Godzina publikacji raportu: 19:03

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej