08 września 2021

8 WRZEŚNIA 2021, NUMER RAPORTU ESPI 26/2021 – Termin przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 r

Zarząd Spółki Capitea S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. dotyczącego terminów przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy 2020 oraz 2021 informuje, że w dniu 30 września 2021 r. przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 r.  Jednocześnie Emitent wskazuje, iż we wskazanym skonsolidowanym raporcie półrocznym zamieści skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.

 

Emitent podtrzymuje deklarację przekazania do publicznej wiadomości następujących raportów okresowych:

  • skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 r. – w dniu 29 października 2021 r.,
  • skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2021 r. – w dniu 17 grudnia 2021 r.

 

Emitent wskazuje, że z chwilą przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2021 r. tj. w dniu 17 grudnia 2021 r. nie będzie miał zaległości w zakresie publikacji raportów półrocznych. Przywrócenie raportowania rocznego przez Emitenta, czego wyrazem było opublikowanie dniu 30 kwietnia 2021 r. raportów rocznych za rok obrotowy 2020, oznaczać będzie, że od 17 grudnia 2021 r. Emitent nie będzie posiadał żadnych zaległości w publikowaniu raportów okresowych podlegających badaniu lub przeglądowi przez biegłego rewidenta. Pozwoli to na zintensyfikowanie prac w zakresie przywrócenia terminowej publikacji raportów kwartalnych.

 

Podstawa prawna: „§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. poz. 757;

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 18:14

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej