01 lutego 2019

1 LUTEGO 2019, NUMER RAPORTU ESPI 9/2019 Zawarcie wstępnej umowy sprzedaży wybranych portfeli wierzytelności GetBack S.A. w restrukturyzacji z podmiotami z grupy kapitałowej Hoist Finance AB

Zawarcie wstępnej umowy sprzedaży wybranych portfeli wierzytelności GetBack S.A. w restrukturyzacji z podmiotami z grupy kapitałowej Hoist Finance AB
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_ informuje o zawarciu w dniu 31 stycznia 2019 r. pomiędzy funduszami sekurytyzacyjnymi _tj. easyDebt NS FIZ oraz Open Finance Wierzytelności NS FIZ, dla których to funduszy sekurytyzacyjnych towarzystwem funduszy inwestycyjnych jest Noble Funds TFI S.A._ zarządzanymi przez Spółkę, a funduszami sekurytyzacyjnymi z grupy kapitałowej Hoist Finance AB, wstępnej umowy sprzedaży wybranych _tj. większości portfeli wierzytelności w ramach funduszy sekurytyzacyjnych: easyDebt NS FIZ oraz Open Finance Wierzytelności NS FIZ_ portfeli wierzytelności Spółki. Umowa sprzedaży zostanie w całości zrealizowana _sfinalizowana_ do dnia 15 kwietnia 2019 r.; okres dzielący moment zawarcia tej umowy i moment jej wykonania potrzebny jest do realizacji działań operacyjnych po stronie Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Hoist Finance AB, które to działania mają na celu pozwolić na bezproblemowe przejęcie portfeli wierzytelności będących przedmiotem tej umowy. Powołana wyżej umowa sprzedaży opiewa na kwotę ok. 398 mln PLN. Hoist Finance AB zobowiązał się w ramach postanowień tej umowy do pokrycia części kosztów restrukturyzacji Spółki w kwocie ok. 4,68 mln PLN. Hoist Finance AB w celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu transakcji dokonał wpłaty do tzw. depozytu notarialnego kwoty 30 mln PLN, która to kwota ma stanowić zabezpieczenie dla Spółki w przypadku w którym to nie doszłoby do realizacji postanowień umowy z winy Hoist Finance AB.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Tomasz Tomczak – Pełnomocnik

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej