27 lutego 2018

27 lutego 2018, NUMER RAPORTU ESPI 13/2018 – Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii H.

Informacja o okresowej amortyzacji obligacji serii H.

 

Zarząd Getback S.A. („GetBack”) informuje, że zgodnie z warunkami emisji określonymi w Warunkach Emisji Obligacji serii H („WEO”) oznaczonych kodem ISIN PLGTBCK00024 („Obligacje”) przeprowadzi w dniu 16 marca 2018 r. okresową amortyzację w rozumieniu pkt. 21 WEO („Okresowa Amortyzacja”).

Okresowa Amortyzacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami i terminami opisanymi w WEO sporządzonymi w związku z emisją Obligacji oraz zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. jak również zgodnie z warunkami Dokumentu informacyjnego sporządzonego na potrzeby wprowadzenia Obligacji do  Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i BondSpot S.A. („BondSpot”) .

Okresowa Amortyzacja dotyczyć będzie 20% łącznej liczby wszystkich wyemitowanych Obligacji tj. 1.321 sztuk.

Ewentualna redukcja wobec liczby Obligacji posiadanych przez poszczególnych Obligatariuszy i tym samym łącznej liczby wykupywanych Obligacji będzie dokonywana zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Dniem ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji z tytułu wykupu w ramach Okresowej Amortyzacji jest dzień 8 marca 2018 r., a dniem wypłaty świadczeń jest dzień 16 marca 2018 r.

Jednocześnie w związku z zamiarem przeprowadzenia Okresowej Amortyzacji GetBack złożył do GPW i BondSpot wniosek o zawieszenie notowań Obligacji począwszy od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 16 marca 2018 r. włącznie.

GetBack informuje, że wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez GetBack za każdą Obligację objętą Okresową Amortyzacją wartości nominalnej jednej Obligacji wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami naliczonymi zgodnie z zasadami określonymi w WEO. Z chwilą dokonania wykupu w ramach Okresowej Amortyzacji, wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej