31 października 2019

31 PAŹDZIERNIKA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 76/2019 Rezygnacja Pana Marcina Tokarka z pełnienia funkcji członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji

Rezygnacja Pana Marcina Tokarka z pełnienia funkcji członka zarządu GetBack S.A. w restrukturyzacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji „Spółka” informuje o wpłynięciu w dniu 30 października 2019 r. do Spółki, pisemnego oświadczenia Pana Marcina Tokarka z dnia 30 października 2019 r., w którym to oświadczeniu woli Pan Marcin Tokarek, złożył rezygnację z dalszego pełnienia funkcji członka zarządu Spółki. Rezygnacja jest skuteczna na dzień 30 października 2019 r. Pan Marcin Tokarek nie wskazał przyczyn rezygnacji.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu

Przemysław Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej