10 maja 2018

10 MAJA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 64/2018 – Otwarcie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wobec GetBack S.A. przyspieszonego postępowania układowego w ramach…

Otwarcie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wobec GetBack S.A. przyspieszonego postępowania układowego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji GetBack S.A. na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
W uzupełnieniu do raportu bieżącego 60/2018 z dnia 02 maja 2018 r. Zarząd GetBack S.A. _”Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym _tj. w dniu 10 maja 2018 r._ Emitentowi zostało doręczone postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 09 maja 2018 r., na mocy którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zdecydował o otworzeniu wobec GetBack S.A. przyspieszonego postępowania układowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne _tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1508, ze zm.; dalej: „Prawo Restrukturyzacyjne”_.

Zgodnie z wyżej powołanym postanowieniem _Sygnatura akt: VIII GR 13/18_ Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowił o:
– otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec GetBack S.A.;
– wyznaczeniu Sędziego-Komisarza w osobie Pana SSR Jarosława Mądrego;
– wyznaczeniu zarządcy w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. j. we Wrocławiu _numer KRS: 0000614840_;
– ustanowieniu kuratora, do reprezentowania praw obligatariuszy, w osobie Kamila Hajduka, licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego _numer licencji: 142_;
– zezwoleniu GetBack S.A. na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa GetBack S.A. w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu;
– określeniu podstawy jurysdykcji wyłącznej krajowych sądów na mocy postanowień z art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego _Dz. Urz. UE L 141 z dnia 06 czerwca 2015 r., s. 19-72; dalej: „Rozporządzenie”_;
– jak również o tym, że przyspieszone postępowanie układowe ma charakter postępowania głównego w rozumieniu przepisów Rozporządzenia.

Uzasadnienie przyczyn złożenia przez Emitenta wniosku o otwarcie wyżej wskazanego postępowania Emitent zakomunikował w raporcie bieżącym nr 57/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.
W ramach przyspieszonego postępowania układowego GetBack S.A. złożył wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z propozycjami układowymi, które to dokumenty – jako kopie kart z akt postępowania prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu – zostały upublicznione przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, o czym Emitent informował w treści raportu bieżącego 62/2018 z dnia 07 maja 2018 r.

Osoby reprezentujące podmiot:

Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu
Mariusz Brysik – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej