06 czerwca 2024

6 CZERWCA 2024, NUMER RAPORTU 17/2024 – Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądań umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r

Zarząd Capitea S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2024 z dnia 31 maja 2024 r., informuje, że w dniu 5 czerwca 2024 r. oraz w dniu 6 czerwca 2024 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki – Pana Radosława Barczyńskiego, posiadającego akcje Spółki stanowiące ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki (zgodnie z przedstawionym świadectwem depozytowym akcjonariusz dokonał blokady 5.000.001 akcji Spółki, stanowiących ponad 5% kapitału zakładowego Spółki), żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2024, dwóch dodatkowych punktów w porządku obrad, dotyczących: (i) podjęcia uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki oraz (ii) podjęcia uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusz wraz z żądaniami przedstawił projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Daniel Ofiara – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej