30 kwietnia 2018

30 kwietnia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 56/2018 – Wniosek akcjonariusza dotyczący umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. zwołanego na dzień 22 maja 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd GetBack S.A. („GetBack”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu

30 kwietnia 2018 r. od akcjonariusza Spółki – DNLD Holdings S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu – reprezentującego (na dzień pisma, tj. na dzień 30 kwietnia br.) 60,07% jej kapitału zakładowego, żądanie na podstawie art. 401 §1 KSH umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) zwołanego na dzień 22 maja 2018 r. dodatkowego punktu przewidującego podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza nowy porządek obrad NWZ, który po uwzględnieniu powyższego żądania akcjonariusza (pkt. 7 porządku obrad) przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki przedstawił również projekt uchwały  na potrzeby proponowanego dodatkowego punktu porządku obrad NWZ, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Szczegółowa podstawa prawna:  §19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące podmiot:
 • Bożena Solska – Członek Zarządu
 • Mariusz Brysik – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej