20 czerwca 2024

20 CZERWCA 2024, NUMER RAPORTU 20/2024 – Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r.

Zarząd Capitea S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2024 z dnia 31 maja 2024 r., informuje, że w dniu 19 czerwca 2024 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki – Pana Radosława Barczyńskiego, posiadającego akcje Spółki stanowiące ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki (zgodnie z przedstawionym świadectwem depozytowym akcjonariusz dokonał blokady 5.000.001 akcji Spółki, stanowiących ponad 5% kapitału zakładowego Spółki), zgłoszenie projektu uchwały do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2024, projekt uchwały dotyczy: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Tomasza Czapiewskiego.

Akcjonariusz wraz ze zgłoszeniem przedstawił projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz życiorys Pana Macieja Tomasza Czapiewskiego, dokumenty te stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Do niniejszego raportu załączono również oświadczenie Pana Macieja Tomasza Czapiewskiego zawierające zgodę na kandydowanie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Daniel Ofiara – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej