15 stycznia 2018

15 stycznia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 3/2018 – Informacja dotycząca portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim – podpisanie umowy cesji.

Informacja dotycząca portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim – podpisanie umowy cesji.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 131/2017 z dnia 16 listopada 2017 r., Zarząd Getback S.A. („GetBack„) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji, że podmiot z Grupy Kapitałowej GetBack („Podmiot”) podpisał w dniu 15 stycznia 2018 r. z bankiem z siedzibą na terytorium Hiszpanii umowę dotyczącą nabycia portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 637 mln EUR tj. 2,7 mld PLN („Umowa”). Przeniesienie własności przedmiotowych portfeli nastąpi po uiszczeniu przez Podmiot ustalonej ceny zgodnie z warunkami wskazanymi w Umowie. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. GetBack poinformuje o ewentualnych dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących portfeli wierzytelności.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej