17 maja 2018

17 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 69/2018 Upublicznienie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych dokumentów w ramach prowadzonego wobec GetBack S.A. w restrukturyzacji

Temat

Upublicznienie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych dokumentów w ramach prowadzonego wobec GetBack S.A. w restrukturyzacji przyspieszonego postępowania układowego.

 

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
W uzupełnieniu do raportów bieżących 60/2018 z dnia 02 maja 2018 r., 62/2018 z dnia 07 maja 2018 r. i 64/2018 z dnia 10 maja 2018 r., zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji „Emitent” informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 17 maja 2018 r. Emitent powziął wiedzę o wydaniu przez Sędziego Referenta – w dniu 11 maja 2018 r. – zarządzenia o publikacji na stronie internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu załączników opisanych jako załączniki nr 3-5, i 8, do wniosku GetBack S.A. w restrukturyzacji o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Sędzia Referent jednocześnie odmówił udzielenia zgody na upublicznienie załączników opisanych jako załączniki nr 6 i 7 do wniosku GetBack S.A. w restrukturyzacji o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego tj. spisu wierzycieli i wykazu wierzytelności spornych; motywem dla dokonania tej odmowy była okoliczność zawarcia w treści tych załączników danych osobowych.
Powyżej wskazane zarządzenie zostało wydane w odpowiedzi na pismo wierzyciela, który wnosił o upublicznienie na stronie internetowej Sądu załączników opisanych jako załącznik nr 3-8 do wniosku GetBack S.A. w restrukturyzacji o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.Wskazane wyżej załączniki, na których upublicznienie Sąd wyraził zgodę na stronie internetowej Sądu, dostępne są pod adresem internetowym: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/sites/default/files/2018-05/Zalaczniki%203-5%20i%208%20wniosku%20GR%2013-18.pdf ; stanowią one również załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Zalaczniki_3-5_i_8_wniosku_PPU.pdf – upublicznione przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

 

Osoby reprezentujące podmiot:

Przemysław Dąbrowski – Członek Zarządu

Bożena Solska – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej