18 marca 2019

18 MARCA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 17/2019 Wpłynięcie do GetBack S.A. w restrukturyzacji pozwu o ustalenie od Triogn TFi S.A. z siedzibą w Warszawie

Wpłynięcie do GetBack S.A. w restrukturyzacji pozwu o ustalenie od Triogn TFi S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje o doręczeniu do Emitenta pozwu o ustalenie, który pochodzi od Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie _”Powód”_. Powód wnosi w szczególności o ustalenie tego, że umowa ramowa o świadczenie usług obsługi portfelu inwestycyjnych z dnia 09 sierpnia między Powodem a Emitentem została wyraźnie zawarta, obowiązywała w okresie od dnia 9 sierpnia 2017 r. do dnia 19 lipca 2018 r., Powód należycie wykonał zobowiązania wynikające z tej umowy, a do skutecznego rozwiązania umowy przez Powoda doszło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Emitenta. Powód wnosi także o ustalenie tego, że wzajemne świadczenia Powoda i Emitenta, zostały określone w umowie ramowej na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych z dnia 9 sierpnia 2017 r., zgodnie z zasadą ekwiwalentności świadczeń, a wartość świadczenia Emitenta na rzecz Powoda na podstawie umowy odpowiadała wartości świadczenia Powoda na rzecz Emitenta. Powód wnosi równocześnie o dopuszczenie i przeprowadzenie licznych dowodów. Powód nie określił wartości przedmiotu sporu. Emitent podjął korki prawne nakierowane na ochronę sfery praw i interesów Emitenta w ramach postępowania cywilnego zainicjowanego wyżej powołanym powództwem.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej