30 czerwca 2017

30 CZERWCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 47/2017 – Zatwierdzenie i publikacja aneksu nr 4 do prospektu emisyjnego akcji Getback S.A.

Zatwierdzenie i publikacja aneksu nr 4 do prospektu emisyjnego akcji Getback S.A.

 

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE MOŻE BYĆ ROZPOWSZECHNIANY, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁOBY REJESTRACJI.

Zarząd GetBack S.A. _”Spółka”_ informuje o zatwierdzeniu w dniu 30 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 4 _”Aneks nr 4″_ do prospektu emisyjnego akcji Spółki sporządzonego na potrzeby pierwszej oferty publicznej nie więcej niż 40.000.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, w tym nie więcej niż: _a_ 20.000.000 nowych akcji serii E oraz _b_ 20.000.000 istniejących akcji Spółki sprzedawanych przez jedynego akcjonariusza Spółki. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2017 r., o czym Spółka informowała w swoim raporcie bieżącym nr 33/2017 z dnia 16 czerwca 2017 r.

Aneks nr 4 został sporządzony w związku z otrzymaniem przez Spółkę w dniu 26 czerwca 2017 r. pisma _”Pismo”_ od Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna dotyczącego wypowiedzenia przez Spółkę umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ _”Umowa”_ obejmującego sekurytyzowane wierzytelności zawartej w Warszawie w dniu 12 grudnia 2013 r. W Piśmie Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna oceniło, że roszczenie Kancelarii Prawnej Getback Mariusz Brysik sp.k. _”Kancelaria Prawna Getback”_, dotyczące rozliczenia wynagrodzenia należnego Spółce oraz Kancelarii Prawnej Getback z tytułu realizacji Umowy oraz umowy o obsługę prawną Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ z dnia 12 grudnia 2013 r., w szczególności wynagrodzenia z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, jest pozbawione podstaw prawnych, wezwało Spółkę do należytego wykonywania postanowień Umowy oraz poinformowało o możliwości skorzystania z innych uprawnień wynikających z Umowy lub przepisów prawa. Spółka oraz Kancelaria Prawna Getback podtrzymały swoje dotychczasowe stanowisko w zakresie zasadności roszczeń dotyczących rozliczenia wynagrodzenia należnego podmiotom z Grupy z tytułu realizacji Umowy oraz umowy o obsługę prawną Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ z dnia 12 grudnia 2013 r.

Aneks nr 4 został także sporządzony w związku z otrzymanym przez Spółkę w dniu 26 czerwca 2017 r. oświadczeniem Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna o wypowiedzeniu, z powodu utraty zaufania, umowy zlecenia zarządzania całością portfela inwestycyjnego Debtor NSFIZ z dnia 30 grudnia 2015 r. z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.

Ponadto Aneks nr 4 został sporządzony w związku z otrzymaniem przez Spółkę w dniu 26 czerwca 2017 r. informacji, że członkowie Zarządu Spółki, posiadający pośredni niekontrolujący udział w Spółce nie będą uczestniczyć we wpływach ze sprzedaży akcji istniejących Spółki sprzedawanych przez jedynego akcjonariusza Spółki w ramach oferty publicznej akcji Spółki, w przypadku dystrybucji takich wpływów do podmiotów posiadających pośrednio udziały jedynego akcjonariusza Spółki i w tym zakresie poczynili odpowiednie ustalenia z innymi podmiotami posiadającymi pośrednio udziały jedynego akcjonariusza Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że Aneks nr 4 został opublikowany w dniu 30 czerwca 2017 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki _www.getbacksa.pl_ oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego, którym jest Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce _www.haitongib.com/pl_.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do dystrybucji w Standach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie ani Japonii. Niniejszy materiał _oraz zawarte w nim informacje_ nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami _U.S. Securities Act of 1933_ i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W Wielkiej Brytanii niniejszy materiał jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla „kwalifikowanych inwestorów” w rozumieniu art. 2 ust. _1_ lit. _e_ Dyrektywy w sprawie Prospektu _Dyrektywa 2003/71/WE_, którymi są: _a_ osoby mające doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji, które spełniają kryteria definicji „profesjonalnych inwestorów” _ang. investment professionals_ określone w art. 19_5_ Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku _The Financial Services and Markets Act 2000 _Financial Promotion_ Order 2005_ _”Rozporządzenie”_, _b_ podmioty o wysokiej wartości netto _ang. high net worth_ spełniające kryteria określone w art. 49 _2_ _a_ do _d_ Rozporządzenia oraz _c_ inne osoby, którym może zostać w sposób legalny przekazane _osoby te będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi”_. Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie Osobom Uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem Osób Uprawnionych. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi, nie powinny działać w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.

Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, mBank S.A., Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o., Pekao Investment Banking S.A., Raiffeisen Centrobank AG, Trigon Dom Maklerski S.A., Wood & Company Financial Services A.S., Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce oraz Vestor Dom Maklerski S.A. _”Menadżerowie Oferty”_ działają wyłącznie na rzecz Spółki i akcjonariusza sprzedającego. Nie będą oni uważać żadnej innej osoby za swojego klienta w związku z Pierwszą Ofertą Publiczną ani ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek poza Spółką i akcjonariuszem sprzedającym w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom, ani świadczyć doradztwa w zakresie Pierwszej Oferty Publicznej lub innych spraw, transakcji lub uzgodnień, o których mowa w niniejszym materiale. Żaden z Menadżerów Oferty, ich dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników, doradców ani agentów nie ponosi odpowiedzialności ani nie składa oświadczeń i zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, w zakresie prawdziwości, poprawności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale _ani w zakresie ewentualnych pominięć informacji w tym materiale_, lub w innych informacjach dotyczących Spółki lub jej podmiotów zależnych lub powiązanych, czy to w formie pisemnej, ustnej, wizualnej czy elektronicznej i niezależnie od sposobu transmisji lub udostępnienia, ani z tytułu strat wynikających w jakikolwiek sposób z korzystania z tych materiałów lub ich treści lub w inny sposób z nimi związanych.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zatwierdzony w dniu 16 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce _”Oferta”_. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem www.getbacksa.pl. Dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, Prospekt jest dostępny na stronie internetowej oferującego, którym jest Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce _www.haitongib.com/pl_.

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną bądź rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski -Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej