10 lipca 2017

10 LIPCA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 53/2017 – Aktualizacja informacji dotyczącej umowy kredytu

Aktualizacja informacji dotyczącej umowy kredytu.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2017, Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 lipca 2017 Spółka, EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ zawarły z Alior Bank S.A. aneks do umowy kredytu, na podstawie którego zmodyfikowano niektóre postanowienia umowy, w tym: do umowy jako kredytobiorcy obok Spółki przystąpili EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ (przy czym każdy z tych nowych kredytobiorców odpowiada solidarnie wyłącznie ze Spółką), zmieniono przeznaczenie kredytu, który na podstawie aneksu może zostać wykorzystany na finansowanie działalności operacyjnej EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ, a środki z kredytu zostaną wypłacone na rachunki bankowe EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ, oraz zmodyfikowano listę zabezpieczeń kredytu, które, zgodnie z aneksem stanowią: zastawy rejestrowe na określonych zbiorach wierzytelności EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ, zastawy rejestrowe oraz finansowe na certyfikatach inwestycyjnych EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności NSFIZ, umowa kaucji, zastawy rejestrowe oraz finansowe na wierzytelnościach z rachunków bankowych EasyDebt NSFIZ oraz Open Finance Wierzytelności, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC przez EasyDebt NSFIZ, Open Finance Wierzytelności NSFIZ oraz GetBack S.A. oraz blokady środków pieniężnych na wskazanych rachunkach bankowych każdego z kredytobiorców.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej