21 czerwca 2022

21 CZERWCA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 14/2022 – Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2022 r.

Zarząd Capitea S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) przekazuje w załączeniu:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021, którego rozpatrzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 lit. d) planowanego porządku obrad ZWZ, a przyjęcie w ramach punktu 6 lit. d) planowanego porządku obrad ZWZ

2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 (wraz z raportem biegłego rewidenta z oceny tego sprawozdania), którego zaopiniowanie przewidziane jest w ramach punktu 10 planowanego porządku obrad ZWZ

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 19:39

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej