29 lipca 2022

29 LIPCA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 23/2022 – Wpis do rejestru zastawów

Zarząd Capitea S.A. („Spółka”, „Zastawca”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 17/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. informuje, o powzięciu w dniu 29 lipca 2022 r. informacji o otrzymaniu przez DJM Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Administrator Zastawu”) postanowień Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów o wpisie zastawu rejestrowego na aktywach Spółki tj. na:

a. 200 Certyfikatach Inwestycyjnych serii A wyemitowanych przez Jupiter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie wpisanego do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1711, o wartości nominalnej 1.000 PLN każdy;

b. 15.000 Certyfikatów Inwestycyjnych serii B wyemitowanych przez Jupiter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie wpisanego do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1711, o wartości nominalnej 1.000 PLN każdy;

Zastaw został ustanowiony na rzecz Administratora Zastawu w wykonaniu umów o ustanowienie zastawu rejestrowego z dnia 29 czerwca 2022 r. Zastawca ustanowił na ww. aktywach zastaw rejestrowy z najwyższym pierwszeństwem w celu zabezpieczenia objętych Układem wierzytelności pieniężnych Wierzycieli (tj. wierzycieli Zastawcy należących do Grupy 1, Grupy 2, Grupy 3, Grupy 4, Grupy 6 oraz Grupy 7 zgodnie z postanowieniami Układu) wobec Zastawcy. Każdy z zastawów został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 1.000.000.000 PLN.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Targowski – Prokurent

 

Godzina publikacji raportu: 22:12

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej