19 lipca 2018

19 LIPCA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 99/2018 Wyznaczenie terminu Zgromadzenia Wierzycieli

Wyznaczenie terminu Zgromadzenia Wierzycieli
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ informuje o tym, iż w dniu 19 lipca 2018 r. Emitent uzyskał informację o wydaniu w dniu 18 lipca 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Postanowienia o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu z wierzycielami objętymi układem z mocy prawa. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r., o godzinie 08:30, w Haston City Hotel _Centrum Kongresowe_ we Wrocławiu przy ul. Irysowej 1-3, w Sali Rolls Royce. Wskazany Sąd jednocześnie postanowił o określeniu sposobu głosowania na wskazanym zgromadzeniu, gdzie będzie to głosowanie pisemne _poprzez oddawanie głosów na piśmie_ z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu.Jednocześnie Emitent informuje o tym, iż w dniu 19 lipca 2018 r. Emitent uzyskał informację o wystosowaniu w dniu 19 lipca 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych do Emitenta wezwania do stawienia się na wyżej powołanym zgromadzeniu wierzycieli.

Emitent informuje wreszcie o tym, iż w dniu 19 lipca 2018 r. Emitent uzyskał informację o wydaniu w dniu 18 lipca 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarządzenia – skierowanego do Emitenta – na mocy którego Emitent został zobowiązany do zamieszczenia obwieszenia o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli na stronie internetowej Emitenta oraz do niezwłocznego _nie później niż w terminie 3 dni_ przedłożenia do akt postępowania restrukturyzacyjnego zaktualizowanych propozycji układowych z potwierdzonymi odpisami dla wszystkich wierzycieli uwzględnionych w spisie wierzytelności.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014_.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu
Paulina Pietkiewicz – Członek RN oddelegowany do Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej