01 lipca 2021

1 LIPCA 2021, NUMER RAPORTU ESPI 20/2021 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Getback S.A. kolejnej kadencji

Zarząd Getback S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r. powołało do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję następujące osoby:

  • Milena Bogucka
  • Krzysztof Burnos
  • Jarosław Dubiński
  • Paweł Pasternok
  • Przemysław Schmidt.

Curriculum Vitae wymienionych wyżej osób fizycznych stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez każdego z powołanych członków Rady Nadzorczej Emitenta z osobna wykonywana przez te osoby działalność poza Emitentem nie jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą oni w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą oni w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Żadna z wyżej wskazanych osób fizycznych – zgodnie ze złożonym oświadczeniem – nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 16:19

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej