02 czerwca 2023

2 CZERWCA 2023, NUMER RAPORTU ESPI 23/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capitea S.A., które odbyło się 2 czerwca 2023 r.

Zarząd Capitea S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta (dalej: „ZWZ”), które odbyło się w dniu 2 czerwca 2023 r., wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. DNLD Holdings S.a.r.l., któremu przysługiwało 60.070.558 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 87,19% w liczbie głosów uczestniczących w ZWZ, co odpowiada 60,07% w ogólnej liczbie głosów;

2. JP Morgan Funds, któremu przysługiwało 3.838.288 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,57% w liczbie głosów uczestniczących w ZWZ, co odpowiada 3,84% w ogólnej liczbie głosów.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Ewa Zakowicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 19:53

Pozostałe raporty:
2023
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej