30 grudnia 2020

30 GRUDNIA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 48/2020 Rezygnacja Pana Wojciecha Łukawskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej GetBack S.A.

Zarząd GetBack S.A. „Spółka” informuje o powzięciu w dniu 30 grudnia 2020 r. informacji o złożeniu przez Pana Wojciecha Łukawskiego rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Rezygnacja jest skuteczna z dniem 30 grudnia 2020 r. Pan Wojciech Łukawski nie wskazał przyczyn rezygnacji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 w związku z § 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Radosław Barczyński – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 21:02

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej