07 sierpnia 2017

07 SIERPNIA 2017, NUMER RAPORTU ESPI 78/2017- Podsumowanie oferty obligacji Getback S.A. serii PP4.

Podsumowanie oferty obligacji Getback S.A. serii PP4.

 

Zarząd Getback S.A. („Spółka”) informuje poniżej o wynikach oferty obligacji serii PP4 („Obligacje”), emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 roku.

1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 24 lipca 2017 r. – 2 sierpnia 2017 r.

2. data przydziału papierów wartościowych: 4 sierpnia 2017 r.

3. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 400.000

4. stopa redukcji: 66,62% (dotyczy zapisów objętych redukcją, tj. złożonych w dniach 1-2 sierpnia 2017 r.)

5. liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 434.877

6. liczba przydzielonych Obligacji: 400.000

7. cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 100,00 PLN

8. liczba Inwestorów, którzy złożyli zapisy na Obligacje: 522

9. liczba Inwestorów, którym przydzielono Obligacje: 522

10. nazwy firmy subemitentów: Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji

11. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 40.000.000 PLN

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty. Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
  • Marek Patuła – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej