06 grudnia 2019

6 GRUDNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 82/2019 Zawarcie przez GetBack w Restrukturyzacji S.A. z TFI BDM S.A. umów o zarządzanie portfelami sześciu funduszy sekurytyzacyjnych

Zawarcie przez GetBack w Restrukturyzacji S.A. z TFI BDM S.A. umów o zarządzanie portfelami sześciu funduszy sekurytyzacyjnych

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd GetBack w Restrukturyzacji S.A. _Emitent_ informuje, iż w dniu 5 grudnia 2019 roku Emitent zawarł z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A., z siedzibą w Bielsku-Białej umowy zlecenia zarządzania:

– całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Centauris 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
– całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
– całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
– całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
– całością portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
– częścią portfela inwestycyjnego obejmującego sekurytyzowane wierzytelności Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. _dalej Fundusze_

Na mocy wskazanych wyżej umów Emitent będzie odpłatnie zarządzał całością portfela inwestycyjnego Funduszy lub, w przypadku Centauris 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, częścią stanowiącą ok. 90% portfela inwestycyjnego Funduszu, w zakresie obejmującym sekurytyzowane wierzytelności. Emitentowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie za świadczenie usług określonych wskazanymi wyżej umowami, w kwocie stanowiącej określony procent wartości środków pieniężnych uzyskanych z generowanych odzysków. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych na czas nieokreślony.

Powyższe umowy zlecenia zarządzania obejmują fundusze, o których przejęciu zarządzania przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A., Emitent informował raportem bieżącym nr 78/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

Przejęcie zarządzania przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A., związane było z cofnięciem wcześniejszemu zarządzającemu Funduszami tj. Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, na skutek decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.

Zawarcie ww. umów kończy proces wyboru nowego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz akceptacji Emitenta jako zarządzającego i umożliwia powrót do pełnej obsługi operacyjnej portfeli wierzytelności znajdujących się w Funduszach.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej