24 grudnia 2021

24 GRUDNIA 2021, NUMER RAPORTU ESPI 33/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. na dzień 21 stycznia 2022 r. na godzinę 12:00 oraz projekty uchwał

Zarząd Capitea Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 stycznia 2022 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”):

1) Otwarcie zgromadzenia.

2) Wybór przewodniczącego.

3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

6) Zamknięcie Zgromadzenia.

 

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.

Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.capitea.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/NWZ-21-stycznia-2022, jak również w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – NWZ 21 stycznia 2022 r.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 13:15

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej