19 października 2020

19 PAŹDZIERNIKA 2020, NUMER RAPORTU ESPI 38/2020 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2019 oraz jednostkowego raportu rocznego Getback S.A. za rok obrotowy 2019

Zarząd Getback S.A. „Emitent” informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2019 oraz jednostkowego raportu rocznego Getback za rok obrotowy 2019.

Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 30 października 2020 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 5/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku.

Emitent planuje opublikować powyższe sprawozdania w dniu 11 grudnia 2020 r. Emitent informuje, że trwają zawansowane prace nad przygotowaniem ww. sprawozdań finansowych oraz sukcesywnie realizowane są zadania związane z ich audytem które, według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień publikacji niniejszego komunikatu, umożliwią publikację sprawozdań w dniu 11 grudnia 2020 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta

Magdalena Nawłoka – p.o. Prezesa Zarządu

Radosław Barczyński – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 14:17

Pozostałe raporty:
2020
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej