21 lutego 2024

21 LUTEGO 2024, NUMER RAPORTU ESPI 3/2024 – Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Capitea S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie postanowień § 20 lit. f) Statutu Spółki, w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu wybrała firmę audytorską PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 477, do przeprowadzenia badań rocznych i przeglądów śródrocznych Jednostkowych Sprawozdań Finansowych, Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych oraz do oceny rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków organów Spółki za lata 2024 oraz 2025.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Daniel Ofiara – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 10:34

Pozostałe raporty:
2024
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej