13 stycznia 2019

13 STYCZNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 1/2019 Nieprawomocne postanowienie Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie odmowy wpisu Pani Pauliny Pietkiewicz jako Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu

Nieprawomocne postanowienie Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie odmowy wpisu Pani Pauliny Pietkiewicz jako Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 130/2018 dotyczącego oddelegowania Pani Pauliny Pietkiewicz – członka Rady Nadzorczej Spółki – na okres do dnia 10 marca 2019 r. włącznie, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za nadzór nad przygotowaniem roszczeń cywilnych przysługujących Spółce oraz za nadzór nad prowadzeniem postępowań karnych z udziałem Spółki; informuje, że Spółka powzięła wiedzę o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 04 stycznia 2019 r. postanowienia, na mocy którego Krajowy Rejestr Sądowy oddalił wniosek Spółki o ujawnienie informacji o delegacji Pani Pauliny Pietkiewicz do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki do dnia 10 marca 2019 r. W uzasadnieniu tego postanowienia Krajowy Rejestr Sądowy wskazał na wiążące – w ocenie tego Sądu – ograniczenie, wynikające z przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych _tj. z art. 383 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych_, czasu delegowania do wykonywania czynności danego członka zarządu, który to okres delegowanie nie może trwać dłużej niż 3 miesiące; który to okres 3 miesięcy może być przedłużony wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, które to okoliczności – w ocenie tego Sądu – w przpadku Spółki aktualnie nie występują.

Powołane postanowienie zostało wydane pod sygnaturą: VI Ns-Rej. KRS 48859/18/643; postanowienie to nie jest prawomocne.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Paulina Pietkiewicz – Członek RN oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej