16 grudnia 2021

16 GRUDNIA 2021, NUMER RAPORTU ESPI 32/2021 – Rezygnacja Pani Mileny Boguckiej z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Capitea S.A.

Zarząd Capitea S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu w dniu 16 grudnia 2021 r. informacji o złożeniu przez Panią Milenę Bogucką rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 9 stycznia 2022 r.

Pani Milena Bogucka nie wskazała przyczyn rezygnacji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 w związku z § 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 23:52

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej