05 lipca 2018

5 LIPCA 2018, NUMER RAPORTU ESPI 92/2018 – Wartość zobowiązań GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 08 maja 2018 r.

Wartość zobowiązań GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 08 maja 2018 r.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent”_ w uzupełnieniu do raportu bieżącego 64/2018 z dnia 10 maja 2018 r. i raportu bieżącego 69/2018 z dnia 17 maja 2018 r. oraz w nawiązaniu do informacji na temat kwoty wierzytelności Emitenta podanej w aktualizacji spisu wierzytelności w dniu 21 czerwca 2018 roku, zgodnie z którą zobowiązania Emitenta wynoszą na dzień 08 maja 2018 r. 3.322,0 mln PLN, informuje że w stosunku do kwoty 2.815,6 mln PLN wykazanej w treści wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego z dnia 02 maja 2018 r., weryfikacji uległy pozycje zobowiązań kredytowych oraz handlowych, dodane zostały zobowiązania warunkowe _gwarancje_ w kwocie 60,0 mln PLN oraz odsetki od obligacji naliczone od dnia 08 maja 2018 r. do dnia zapadalności danej serii obligacji określonej w warunkach emisji obligacji, w łącznej kwocie 263,3 mln PLN. Należy przy tym wskazać to, że ta ostatnia kwota nie stanowi zobowiązania bilansowego Emitenta. Oprócz powyżej wykazanych kwot zobowiązań Emitenta Grupa Kapitałowa GetBack posiada na dzień 08 maja 2018 r. zobowiązania funduszy własnych konsolidowanych metodą pełną, których łączna wartość wynosi do 230 mln PLN. Emitent prowadzi przy tym analizę odnośnie do uzupełnienia spisu wierzytelności o aktualizację kwot zobowiązań warunkowych _gwarancji_ o łącznej wartości do kwoty 50 mln PLN. Wartość bilansowa zobowiązań skonsolidowanych Emitenta. oraz funduszy własnych Emitenta wynosi na dzień 08 maja 2018 r. kwotę ok .3,35 mld PLN. W kwocie tej zawarte są zobowiązania zabezpieczone, głównie wobec banków oraz innych instytucji finansowych na łączną kwotę 612,3 mln PLN.Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014_.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu

Magdalena Nawłoka – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej