16 stycznia 2018

16 stycznia 2018, NUMER RAPORTU ESPI 4/2018 – Informacje dotyczące portfeli wierzytelności i spłat.

Informacje dotyczące portfeli wierzytelności i spłat.

 

W związku z postępem prac dotyczących sporządzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej GetBack („Grupa”) za 2017 rok, Zarząd GetBack S.A. („Spółka”) przekazuje poniżej następujące informacje w zakresie:

 1. wysokości kwot transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych przez Spółkę w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza Spółka („fundusze własne i zewnętrzne”),
 2. wysokości spłat z  tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych,
 3. poziomie realizacji odzysku z przedmiotowych portfeli wierzytelności w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności**,
 4. wysokości nominału wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu Spółki z tytułu obsługi funduszy własnych oraz zewnętrznych,
 5. wysokości skumulowanych kwot transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych przez Spółkę w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza Spółka***,
 6. wysokości skumulowanych spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych****,
 7. wysokości oczekiwanych przyszłych spłat z portfeli wierzytelności funduszy własnych oraz oczekiwanych wartości przyszłych spłat z portfeli wierzytelności funduszy zewnętrznych należnych Grupie  („ERC”)*****,
 8. poziomu kosztów bezpośrednich Spółki związanych z dochodzeniem wierzytelności w odniesieniu do wysokości spłat z  tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych  („cost-to-collect”)******.

Dane przedstawione w niniejszym raporcie uwzględniają nabycie spółki EGB Investments S.A., Getback S.A. przejęła kontrolę w dniu 7 sierpnia 2017. W dniu 22 grudnia 2017 miała miejsce rejestracja połączenia GetBack S.A. (jako spółki przejmującej) z EGB Investments S.A. (jako spółki przejmowanej).

IV kwartał 2017 roku

 1. Kwoty transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych IV kw. 2017: 336,5 mln zł; IV kw. 2016: 134,4 mln zł; zmiana: 150,4% ,
 2. Wysokość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych IV kw. 2017: 346,3 mln zł; IV kw. 2016: 215,7 mln zł; zmiana: 60,5%,
 3. Realizacja odzysku z portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności IV kw. 2017: 115%; IV kw. 2016: 113%; zmiana: 1,8%,
  **z wyłączeniem funduszu OFWD NS FIZ i Debtor NS FIZ
 4. Wysokość nominału wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu Spółki z tytułu obsługi funduszy własnych oraz zewnętrznych IV kw. 2017: 28,2 mld zł; IV kw. 2016: 19,4 mld zł; zmiana: 45,4%,
 5. Wysokość skumulowanych kwot transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych przez Spółkę w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza Spółka*** IV kw. 2017: 4 357,1 mln zł; IV kw. 2016: 2 437,8 mln zł; zmiana 78,7%,
 6. Wysokość skumulowanych spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych****  IV kw. 2017: 2 441,5 mln zł; IV kw. 2016: 1 228,6 mln zł; zmiana 98,7%,
 7. Wysokość oczekiwanych  przyszłych spłat z portfeli wierzytelności funduszy własnych oraz oczekiwanych wartości przyszłych spłat z portfeli wierzytelności funduszy zewnętrznych należnych Grupie  („ERC”)***** IV kw. 2017: 7 832,6 mln zł; IV kw. 2016: 3 716,3 mln zł; zmiana 110,8%.

Skumulowane 4 kwartały 2017 roku

 1. Kwoty transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych  IV kw. 2017: 1 919,3 mln zł; IV kw. 2016: 911,9 mln zł; zmiana: 110,5%,
 2. Wysokość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych  IV kw. 2017: 1 212,9 mln zł; IV kw. 2016: 713,0 mln zł; zmiana: 70,1%,
 3. Realizacja odzysku z portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności IV kw. 2017: 115%; IV kw. 2016: 113%; zmiana: 1,8%,
  **z wyłączeniem funduszu OFWD NS FIZ i Debtor NS FIZ
 4. Wysokość nominału wierzytelności znajdujących się w zarządzaniu Spółki z tytułu obsługi funduszy własnych oraz zewnętrznych IV kw. 2017: 28,2 mld zł.; IV kw. 2016: 19,4 mld zł; zmiana: 45,4%,
 5. Wysokość skumulowanych kwot transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych przez Spółkę w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza Spółka*** IV kw. 2017: 4 357,1 mln zł.; IV kw. 2016: 2 437,8 mln zł; zmiana 78,7%,
 6. Wysokość skumulowanych spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych****  IV kw. 2017: 2 441,5 mln zł ; IV kw. 2016: 1 228,6 mln zł; zmiana 98,7%,
 7. Wysokość oczekiwanych przyszłych spłat z portfeli wierzytelności funduszy własnych oraz oczekiwanych wartości przyszłych spłat z portfeli wierzytelności funduszy zewnętrznych należnych Grupie  („ERC”)***** IV kw. 2017: 7 832,6 mln zł; IV kw. 2016: 3 716,3 mln zł; zmiana 110,8%,
 8. Poziom kosztów bezpośrednich Spółki związanych z dochodzeniem wierzytelności w odniesieniu do wysokości spłat z  tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych  (tzw. „cost-to-collect”)****** IV kw. 2017: 20,9%; IV kw. 2016: 17,1%; zmiana 22,2%.

**z wyłączeniem funduszu OFWD NS FIZ i Debtor NS FIZ. Poziom realizacji odzysku z portfeli wierzytelności nabytych i zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności określa w jakim procencie Spółka realizuje odzyski na całym zarządzanym portfelu wierzytelności na datę komunikatu w stosunku do zakładanych planów odzysków przyjętych dla każdego z portfeli w momencie jego nabycia. Wartość powyżej 100% oznacza, że Spółka w danym okresie realizuje odzyski łącznie ze wszystkich zarządzanych portfeli wierzytelności powyżej zakładanych planów.

*** Wysokość skumulowanych kwot transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych przez Spółkę w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza Spółka od początku prowadzenia działalności Spółki.

**** Wysokość skumulowanych spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych od początku prowadzenia działalności Spółki.

***** Spółka wykazuje wskaźnik ERC jako sumę oczekiwanych wartości przyszłych odzysków z portfeli wierzytelności własnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz oczekiwanych wartości przyszłych odzysków z portfeli wierzytelności zewnętrznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych przynależnych  Grupie.

****** Spółka wykazuje wskaźnik cost-to-collect jako iloraz kosztów bezpośrednich ponoszonych przez Grupę związanych z odzyskami z portfeli własnych, jak i zewnętrznych do odzysków z tych portfeli.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
 • Bożena Solska – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej