05 kwietnia 2019

5 KWIETNIA 2019, NUMER RAPORTU ESPI 24/2019 Powołanie Pana Piotra Rybickiego w skład Rady Nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji aktualnej kadencji

Powołanie Pana Piotra Rybickiego w skład Rady Nadzorczej GetBack S.A. w restrukturyzacji aktualnej kadencji

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji _”Emitent „_ informuje, że w dniu 05 kwietnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powzięło uchwałę powołującą w skład Rady Nadzorczej wspólnej trzyletniej kadencji Pana Piotra Rybickiego.
Pan Piotr Rybicki jest biegłym rewidentem; posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Ukończył menedżerskie studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Piotr Rybicki specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości oraz nadzorze właścicielskim, posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce notowanej na NewConnect, zasiada w radach nadzorczych, w tym spółek giełdowych. Jest również wykładowcą na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych oraz inicjatorem Konferencji Rada Nadzorcza, jest Wiceprezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Piotra Rybickiego, Pan Piotr Rybicki spełnia kryteria formułowane w przepisach prawa wobec niezależnych członków rad nadzorczych. Działalność prowadzona przez Pana Piotra Rybickiego nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta. Pan Piotr Rybicki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Rybicki – zgodnie ze złożonym oświadczeniem – nie posiada akcji i obligacji Emitenta. Pan Piotr Rybicki – zgodnie ze złożonym oświadczeniem – nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r. poz. 757_.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Przemysław Dąbrowski – Prezes Zarządu
Magdalena Nawłoka – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2019
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej