28 stycznia 2022

28 STYCZNIA 2022, NUMER RAPORTU ESPI 5/2022 – Harmonogram przekazywania zaległych kwartalnych raportów okresowych

Zarząd Capitea S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 125/2018 z dnia 27 listopada 2018 r., 64/2019, z dnia 29 sierpnia 2019 r., 69/2019 z dnia 13 września 2019 r., 5/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., 4/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r., działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. poz. 757 („Rozporządzenie”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania zaległych kwartalnych raportów okresowych za lata obrotowe 2018, 2019, 2020, 2021:

1. skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Capitea za III kwartał 2018 r. – 8 lipca 2022 r.,

2. skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Capitea za I kwartał 2019 r. – 31 października 2022 r.,

3. skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Capitea za III kwartał 2019 r. – 30 grudnia 2022 r.,

4. skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Capitea za I kwartał 2020 r. – 31 sierpnia 2023 r.,

5. skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Capitea za III kwartał 2020 r. – 31 października 2023 r.,

6. skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Capitea za I kwartał 2021 r. – 31 sierpnia 2023 r.,

7. skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Capitea za III kwartał 2021 r. – 31 października 2023 r.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe.

Emitent, mając na uwadze interes wszystkich interesariuszy, po eliminacji – wraz z publikacją raportu półrocznego za pierwsze półrocze roku obrotowego 2021 – zaległości w przekazywaniu do publicznej wiadomości raportów półrocznych i rocznych tj. zawierających sprawozdania, które są przedmiotem badania lub przeglądu przez niezależny podmiot trzeci, nadał najwyższy priorytet przekazywaniu do publicznej wiadomości raportów okresowych dotyczących bieżących okresów sprawozdawczych, w tym bieżących raportów kwartalnych za rok obrotowy 2022. W dalszej kolejności, Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości zaległe raporty kwartalne zgodnie z wyżej przedstawionym harmonogramem.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Radosław Barczyński – Prezes Zarządu

Tomasz Targowski – Prokurent

 

Godzina publikacji raportu: 22:31

Pozostałe raporty:
2022
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej