21 maja 2018

21 MAJA 2018 NUMER RAPORTU ESPI 71/2018 Zmiana daty publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

Zmiana daty publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 

Treść raportu:

W uzupełnieniu do raportów bieżących 6/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r., 58/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. oraz 66/2018 z dnia 15 maja 2018 r. Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji „Emitent”, działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. z 2018 r., poz. 757, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego dla Emitenta za 2017 rok i skonsolidowanego raportu rocznego dla Grupy Kapitałowej GetBack za 2017 rok i podjęciu decyzji o przekazaniu tych raportów do publicznej wiadomości w dacie 29 maja 2018 r.
Powodem zmiany terminu upublicznienia raportu rocznego Emitenta i skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej GetBack za 2017 rok jest to, iż trwają prace nad pozyskaniem dodatkowych informacji, w celu sporządzenia ostatecznego sprawozdania finansowego i w konsekwencji zakończenia jego badania. Przedłużające się prace są wynikiem aktualnej skomplikowanej sytuacji finansowej Emitenta i konieczności przeanalizowania przez Emitenta i firmę audytorską szeregu dodatkowych dokumentów.
Pozostałe raporty:
2018
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej