04 maja 2021

4 maja 2021, NUMER RAPORTU ESPI 13/2021 Rezygnacja Pana Piotra Rybickiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej GetBack S.A.

Zarząd GetBack S.A. „Spółka” informuje o powzięciu w dniu 4 maja 2021 r. informacji o złożeniu przez Pana Piotra Rybickiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej GetBack za 2020 rok, nie później jednak niż 30 czerwca 2021 roku.

W przyczynach rezygnacji Pan Piotr Rybicki wskazał, że publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2020 rok, w wymaganym przepisami prawa terminie, stanowi wypełnienie stawianej przed nim, jako Członkiem Komitetu Audytu i Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, misji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 w związku z § 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:

Tomasz Strama – Wiceprezes Zarządu

Paulina Pietkiewicz – Członek Zarządu

 

Godzina publikacji raportu: 22:48

Pozostałe raporty:
2021
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Pokaż więcej